Kategóriák
TOP termékek
Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Termékajánló
Hírlevél
Online Patron
Örök Garancia
Cylex Vélemények
Mi a véleménye a következő cégről: Online Patron - Bodó József Attila? Ossza meg véleményét a Cylexen!
Cylex Oldalunk
Cylex Oldalunk
LEGO® webshop

LEGO® termékek széles választéka, új webshopunkban. Ne habozz nézz be hozzánk még ma. www.pluss-webshop.hu

Lego webshop

Naptár
2021. Szeptember
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Látogató számláló
0
3
1
7
1
5
7

Vásárlási feltételek

Dokumentum helye
Dokumentum helye
Dokumentum helye
Adatvédelmi nyilatkozat!

Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat a Onlinepatron.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott,  Mosási praktikák és fortélyok testre-szabott hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelését az Onlinepatron webáruház - tulajdonosa Bodó József Attila - ., 3400 Mezőkövesd, Alma u. 39., a továbbiakban adatkezelő végzi. 

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Onlinepatron hírlevelének rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatkezelési alapelvek a Onlinepatron.hu adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az onlinepatron.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Onlinepatron - Ügyvezető: Bodó József Attila
 • Az adatkezelés megnevezése: Onlinepatron webáruház regisztrált felhasználói
 • Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, új írások megküldése e-mailen keresztül
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • A tényleges adatkezelés helye: 3400 Mezőkövesd, Alma u. 39. 
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
 • Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Bodó József Attila Ügyvezető.
 • Cím: 3400 Mezőkövesd, Alma u. 39. .
 • Nyilvántartási száma: 35564483
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala Mezőkövesdi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Mezőkövesd
 • Adószám: 66513788225
 • Telefon: +36 30 522 0184
 • Email: doktorovics@gmail.com
 • Adatvédelmi szám: NAIH-76146/2014

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

onlinePénztárca.hu

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

 

A kuponok nem járnak le, nem veszítik el értéküket, korlátlan ideig partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Készülék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

A vásárló hozzájárul a megrendelés elküldésével, hogy ha nem található meg az onlinePénztárca rendszerébe, automatikusan átkerülnek az onlinePénztárca adatbázisába a szolgáltatások minőségének javítása érdekében. A vásárló a vásárlással hozzájárul, hogy az onlinePénztárca egy aktiváló emailt küldjön a vásárláshoz megadott email címre.

Kibocsájtás esetén a következő adatok kerülnek az onlinePénztáchoz:

- Email cím

- Vezetéknév

- Keresztnév

- Irányítószám

- Esetleges kibocsájtás esetében az onlinePénztárca kibocsájtó kampányának megfelelő onlinePénztárca összeg.

- Megrendelés azonosító

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív tagja az onlinePénztárcának. Ez esetben az email cím, a fizetett összeg és a rendelési azonosító, Keresztnév kerül az onlinePénztárcához.

Az átkerült adatokat kibocsájtás esetében a rendelést követően 2 hét múlva a fiók aktiválásának hiányában automatikusan töröljük - A fiók aktiválása nélkül a megadott email címre az aktiváló emailen kívül semmilyen marketing és egyébcélú email nem kerül küldésre.

Az adattovábbítás célja: 

Ügyfelek és a Partnerek felé történő, az Online Pénztárca Programba történõ regisztráció során, adatmódosítás és kiegészítés, valamint kedvezményekkel kapcsolatos tranzakciókkal összefüggő információ-szolgáltatás;A Szolgáltatás működtetése, reklamációkezelés, visszaélések ellenőrzése és a Szolgáltatás rendeltetésszerű működésének felügyelete;

Vásárlási tudnivalók!

A vásárlás menete


Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül isböngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni regisztráció után. 


A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.
Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését.

A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.
Regisztáció esetén megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.


Garancia


Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Fogyasztási kifogás eseténk kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

Amennyiben egy termékkel a vásárlás után garanciális probléma merülne fel, és a vásárló, NEM a garanciafutárt választotta mint szállítási módot, úgy a termék visszajuttatása MINDEN esetben az ügyfelet terheli. A személyes átvétel esetében is ugyan ez a helyzet. Amennyiben személyesen elviszi a terméket, és nem tudja visszajuttatni, csak díj ellenében tudunk a hibás termékért, termékekért futárt küldeni. 

Kivételes esetekben, a webshop tulajdonosa dönt előzetes egyeztetés után!

A futár díj, egyes termékeknél eltérő lehet. A futár díjat minden esetben a termék súlya határozza meg!

Az ügyfél amennyiben minőségi, garanciális kifogással fordul felénk, MINDEN esetben a doktorovics@gmail.com email címre elküldött hiba, és a tapasztalt probléma leírásával kell, hogy éljen, lehetőleg minél részletesebb hibaleírással. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a garanciális ügyintézés, a termék visszajuttatása után lényegesen több időt vehet igénybe.

Lehetőség van, a hibás terémék un. csomagcserés elhozatalára, de ebben az esetben a vásárlót egy egyszeri futárköltség terheli, aminek a díját a termék súlya határozza meg. 

A garanciába visszaküldött termékért az ügyfél vállalja a felelsőéget, hogy olyan állapotban küldi vissza, ahogy tőlünk megkapta. / Amennyiben kibontotta, kipróbálta, és nem elégedett a minőségével, vagy nem rendeltetés szerűen működik, úgy élhet a garanicális feltételekkel./ 

Ha a visszaküldés után a termék sérült, vagy bizonyos termékek esetében már nem tudja a szolgáltató garanciába cserélni, vagy jóváíratni a disztribútornál, úgy a vásárlót kötelezheti a hibás termék megfizetésére, amit ezen szerződés elfogadásával a vásárló megért és a vásárlás befejeztével elfogad.


Felelősségkorlátozás


A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.


Adatvédelem


Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

 

Egyéb jogszabályok

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

GARANCIA

Gyári HP patronok és tonerek garanciális ügyintézése a gyártóval történik.
A végfelhasználónak kell felvennie a kapcsolatot a HP-val a 061-235-4799 telefonszámon.
Az ügyintézéshez szükség lesz a nyomtató gyáriszámára amiben használni akarták.
Fontos, hogy végfelhasználóként kell felhívni a HP-t, mert csak végfelhasználóknak cserélnek, a csereterméket postázzák.

Az utángyártott patron, tonerekből adodó esetleges hibákért, azokon a készülékeken, amiben az ügyfél használja, SEMMILYEN felelőséget nem tudunk vállalni.

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerz dés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények
intézésér l
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegér l szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésér l és
végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerej rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az
igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következ ket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerz dés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény, a
továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében
érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni
nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerz dés tárgyát képez szolgáltatást
nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerz dés megkötését bizonyítottnak kell
tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyz könyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás id pontját, d) a hiba bejelentésének id pontját, e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényét l eltér, ennek indokolását a jegyz könyvben meg kell
adni. (3) A jegyz könyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. (4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthet
ségér l annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkés bb három munkanapon belül köteles értesíteni a
fogyasztót. 4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk.
306. §-ának
(2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelel
határid n belül, a fogyasztónak okozott jelent s kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (2) A forgalmazónak törekednie
kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és
címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az id pontot, amikor a fogyasztó a
kijavított árut átveheti.
6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követ hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a
hiba keletkezésének id pontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi
F felügyel ségt l (a továbbiakban: F felügyel ség) szakvéleményt kérhet. Err l a lehet ségr l a forgalmazó köteles
a fogyasztót tájékoztatni.
(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehet vé tétele
érdekében fokozott együttm ködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és
keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
(3) A F felügyel ség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezését l számított tizenöt
munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határid tíz munkanappal
meghosszabbítható.
(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhet el, a vizsgálat
elvégzéséhez a F felügyel ség a felek el zetes hozzájárulását köteles kérni. (5) A vizsgálat díjtételeit a F felügyel
ség közleményben teszi közzé. (6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói
szerz désb l ered
igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát
veszti a vásárlók min ségi kifogásainak intézésér l szóló
4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM
rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra
figyelemmel a Kormány a következ rendeletet alkotja:
1. § (1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerz dés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a
rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet
szabályai
szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen
megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerz dés a szerz dés tárgyát képez
szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak min sül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvez bb jótállási feltételeket vállal, a jótállás
alapján a forgalmazót megillet jogok a fogyasztói szerz dés teljesítésének id pontjában átszállnak a fogyasztóra. 2. §
(1) A jótállás id tartama egy év. (2) A jótállási határid a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ átadása, vagy ha
az üzembe helyezést a
forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezd dik. 3. § (1) A forgalmazó köteles a
fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet
átadni.
(2) A jótállási jegyet közérthet en és egyértelm en, magyar nyelven kell megfogalmazni. (3) A jótállási jegyen fel
kell tüntetni:
a) a forgalmazó nevét és címét,
b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását,
c) a gyártó és - külföldr l származó termék esetén - az importáló nevét, címét,
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillet jogokat, azok érvényesíthet ségének határidejét, helyét és feltételeit, e)
a vásárlás vagy az üzembe helyezés id pontját. (4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó
törvényb l ered jogait nem érinti. 4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet . (2) A jótállási jegy
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történ átadásának elmaradása nem érinti a
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
5. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles
feltüntetni:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel id pontját, gépjárm esetében továbbá a kilométeróra
állását,
b) a hiba okát és a javítás módját,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ visszaadásának id pontját, gépjárm esetében továbbá a
kilométeróra állását,
d) a jótállás - a kijavítás id tartamával meghosszabbított - új határidejét.
6. § (1) A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható fogyasztási cikket - a járm vek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.(2) Ha a javítás
az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésr l, valamint az el- és visszaszállításról
a forgalmazó gondoskodik.
7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést l) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja
értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszer használatot akadályozza. 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ 60. napon lép hatályba;
rendelkezéseit a hatálybalépését követ en
kötött fogyasztói szerz désekre kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti:
a) az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségér l szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet,
valamint az azt módosító 119/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet és 6/1997. (I. 22.) Korm. rendelet;
b) a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet,
valamint az azt módosító 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet és a 118/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet.
Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez
1. H t szekrény, fagyasztó, kombinált h t szekrény;
2. mosógép, centrifuga, szárítógép, mosogatógép, vasalógép;
3. t zhely, grillsüt , flekkensüt , süt , kemence, mikrosüt ;
4. légkondicionáló, f t berendezések, vízmelegít k, ventilátor, párologtató és szagelszívó berendezések 10 000 Ft
bruttó vételár felett;
5. porszívó, g zzel m köd tisztítógép, sz nyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesít gépek;
6. varrógép, köt gép;
7. elektromos fúrógép, f rész, csiszológép, sövényvágó, kerti traktor, f nyíró, motoros kapa, láncf rész,
vízszivattyú;
8. gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
9. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár;
10. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;
11. riasztóberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;
12. telefonok, rádiótelefonok, telefax-készülékek;
13. üzenetrögzít k, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
14. televíziók, antennák, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
15. rádiók, autórádiók, rádiós ébreszt órák, rádió adó-vev készülékek, amat r rádióadók és rádióvev k 10 000 Ft
bruttó vételár felett;
16. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-lejátszók, egyéni sztereorendszerek és ezek tartozékai
(kever asztal, hangoló, er sít , hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
17. fényképez gépek, film- és hangfelvev kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetít k, filmnagyítók,
filmel hívó- és filmfeldolgozó készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
18. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, irányt k, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
19. személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
20. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;
21. írógépek és szövegszerkeszt k 10 000 Ft bruttó vételár felett;
22. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
23. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett.
Pay-Pal vásárlás!
PayPal vásárlás esetén a PayPal rendszer miatt webshopunk egy egyszeri 5%-os és egy egyszeri 300Ft kezelési költséget
számol rá a fizetés teljes végösszegére.
Webáruház készítés